โรงงานผลิตน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาว

โรงงานผลิตน้ำตาลทราย

โรงงานผลิตน้ำตาลทราย

บริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ ์ จำกัด เป็นโรงงานผลิตน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ เป็นโรงงานผลิตน้ำตาลที่ทันสมัยที่สุดในภาคเหนือ โดยมีอัตราการหีบอ้อย มากกว่า 18,000 ตันต่อวัน มีลูกหีบ 7 ชุด โดยที่ชุดที่ 1 มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ เปิดดำเนินกินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2517 และจากประสบการณ์ที่นานมากกว่า 30 ปี ทำให้ทางโรงงานมั่นใจในคุณภาพของสินค้า มีมาตรฐานสากลในทุกกระบวนการผลิต จนได้รับการรับรองดังนี้
ระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO9001:2000
ระบบการ จัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:1996
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย ของอาหาร GMP&HACCP 18001: 1999 มอก 18001

  • สอบถามราคาน้ำตาลจากโรงงานได้ที่ บริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ ์ จำกัด
  • ที่ตั้ง เลขที่ 42/1 ม. 8 ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ ์ 53000
  • โทรศัพท์ 055-449010 แฟกซ์ 055-407110
  • เว็บไซต์ www.tis-sugar.com

·  · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: โรงงานผลิตสินค้าเกี่ยวกับอาหาร

เพิ่มโรงงานของคุณ